Slimmer
peilbeheer

Naast de aanpak van de fysieke waterwerken, is ook peilbeheer cruciaal voor een andere manier van omgaan met water. Met stuwen, sluizen en gemalen regelt het waterschap het waterpeil in sloten, weteringen en andere watergangen.

Jarenlang was de beleidsnorm: water zo snel mogelijk de polder uit pompen. Dit kan echter een stuk slimmer. In dit project werken we in samenwerking met boeren en andere grondeigenaren aan een peilbeheer dat beter kan inspelen op verwachte weersomstandigheden en actuele grondwaterstanden. 

Traditioneel gezien is peilbeheer gebaseerd op een vast zomer- en winterpeil. De afgelopen jaren hebben laten zien dat het klimaat verandert met als resultaat langere drogere periodes, meer hevige regenval en een sterk wisselend peil van de IJssel. Dit vraagt om slimmer en flexibel peilbeheer dat past bij de gebiedswensen. Slim peilbeheer betekent dat je op basis van verschillende informatiestromen het peilbeheer snel reactief en ook preventief kunt voeren. Dit betekent dat de rol van data belangrijker wordt ter ondersteuning aan degene die daadwerkelijk het peilbeheer uitvoert, de gebiedsbeheerder van het waterschap.

De verschillende informatiestromen die samen moeten komen zijn:

  • verwachte neerslag,
  • actuele grond- en oppervlaktewaterstanden,
  • bodemvocht
  • stand van de IJssel.

Al deze informatie kan bij elkaar gebracht worden en verwerkt worden in een real-time peiladvies. Het waterschap noemt dit ook wel een beslissingsondersteunend systeem (BOS). Voor Nijbroek zou dit kunnen betekenen dat bij een hoge IJsselstand, verzadigd grondwater en verwachte hevige neerslag het peilbeheer preventief waterafvoerend gevoerd kan worden. En ook andersom: bij een lage IJsselstand, meer onverzadigd grondwater en verwachte hevige neerslag kan zoveel mogelijk water in de polder vastgehouden worden.

De komende tijd werkt het waterschap aan het systeem dat de data voor het flexibele peilbeheer bij elkaar brengt. In de een volgende stap kan verkend worden of deze data en het peiladvies ook gedeeld kan worden met Nijbroekers, via een app of website. Misschien kunnen bewoners op den duur zelfs ook zelf hun data toevoegen, bijvoorbeeld metingen van het grondwaterpeil.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

(circa vier nieuwsbrieven per jaar)

Bij inschrijven ga je akkoord met de verwerking van je gegevens volgens ons privacystatement.